خدا محبت است

شاگردسازی راستین

او در مأموریت بزرگ مسیح ما را فراخواند تا نه تنها او را موعظه کنیم، بلکه دیگران را نیز شاگرد کنیم.

پیروی از ایمانداران جدید شگفت‌انگیز است، اما شگفت‌انگیزترین چیز در واقع شاگرد کردن آنهاست تا آنها نیز شاگردان مسیح باشند که از او تقلید می‌کنند و در همه زمان‌ها و همه جا شاهد او هستند. این خلاصه ماموریت بزرگ مسیح است.

«پس بروید و همه امتها را شاگرد کنید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و به آنها بیاموز که همه آنچه را که به تو امر کرده ام حفظ کنند. و اینک من همیشه تا آخر الزمان با شما هستم. متی 28: 19-20)