تکثیر روحانی!

پولس در این نامه راهنمای تکثیر روحانی یافتن را گسترش و در اختیار تیموتائوس قرار می‌دهد «پس تو ای فرزندم، در فیضی که در مسیحْ عیسی است نیرومند شو، و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی، به مردمان امینی بسپار که از عهدۀ آموزش دیگران نیز برآیند.» (دوم تیموتائوس ۱:۲-۲).

اگر می‌خواهید معلمی شوید که شاگردان کثیرشونده‌ای دارد، باید به این نکات توجه کنید:

۱. بر فیض خدا اتکا کنید: «در فیضی که در مسیحْ عیسی است»

۲. یاد بگیرید: «آنچه را که…از من شنیدی.»

۳. در مردمانی امین سرمایه‌گذاری کنید که در زندگیشان اولویت را به خداوند می‌دهند.

۴. به اشخاصی قابل که بعد از شاگرد شدن، شاگردان می‌سازند، فکر کنید.

۵. آنها را رهبری کنید تا به دیگران تعلیم دهند.

مفهوم چهار نسل (پولس، تیموتائوس، مردمانی امین و قابل و دیگران) در این قسمت کلیدی است. لطفاً به اینکه نسل بعدی شاگردان چه کسانی هستند، فکر کنید. اگر خود را جای پولس بگذارید، باید به تیموتائوس فکر کنید. اگر خود را جای تیموتائوس بگذارید، باید به مردمان امینی فکر کنید که می‌توانند به دیگران تعلیم دهند؛ به نسل چهارم فکر کنید. به اینکه چگونه می‌توانید در این نسلها، سرمایه‌گذاری کنید، فکر کنید.

نمونه‌هایی از کثیر شدنِ روحانی:

۱. سربازی که تنها نگران خشنود کردن افسر گزینشِ خود است.

۲. ورزشکاری که تنها چشم به پاداش نهایی می‌دوزد تا اینکه آن را به چنگ آورد.

۳. زارعی که کار می‌کند و زحمت می‌کشد

حالا فکر کنید: چه کسی می‌تواند شاگرد تکثیرشونده بسازد؟

به اسامی اشخاصی وفادار فکر کنید که می‌توانند به دیگران هم تعلیم دهند.

پرسش

نمونه‌‌های سرباز، ورزشکار و زارع؛ چگونه می‌توانند در زمینهٔ شاگردانِ کثیرشونده، سبب الهام شما شوند؟