خدا محبت است

تماس با ما

در تماس باشید...

آماده شنیدن پیشنهادات، انتقادات و همکاری با شما هستیم.

شما میتوانید داستهای کار خداوند در زندگی خود را به اشتراک بگذارید تاباعث بنای ایمان دیگران بشود.

اگر پیشنهادی دارید و یا فکر می‌کنید که خداوند استعدادی به شما داده که می‌تواند برای کار خداوند ثمر بخش باشد لطفا با ما به اشتراک بگذاید.

اگر خواندگی از خداوند دارید و یا قلب خدمت دارید، لطفا به اطلاع دهید تا با تیم ما همگی شریک کار خداوند شویم.

admin@kelisayeirani.com