اصول شاگردی شامل چه چیزهایی است؟

اصول شاگردی چیست؟

باید در این زمینه از اصولی پیروی کنیم که عیسی آنها را برای ما بنیان نهاد.

۱. پایداری(وقف‌شدگی)

در کتاب اعمال می‌خوانیم «آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند» (۴۲:۲).

۲. تعلق:

تعلق شاگرد و معلم موضوعی دو طرفه است، چون هر دو به صورت عمودی به خداوند عیسی مسیح، یعنی سر کلیسا، تعلق دارند و به صورت افقی به بدن مسیح متعلق هستند که همهٔ ما عضوی از آن هستیم. کلام خدا چنین به ما یادآوری می‌کند: «زیرا اعضای بدن اوییم.» (افسسیان ۳۰:۵)

تعلق داشتن، چالش نیز محسوب می‌شود. عیسی می‌گوید «هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر، و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود.» (لوقا ۲۶:۱۴).

حال سوالی که باید از خود بپرسید این است: آیا در زندگی‌ام چیزی مانع تعلقِ عمودی من به عیسی مسیح می‌شود؟ آیا چیزی در من هست که مانع تعلق افقی من به دیگر ایمانداران می‌شود؟  

۳. انضباط:

پولس رسول تعلیم می‌دهد که هر کس که می‌جنگد جانش را در کنترل دارد «بلکه تن خود را سختی می‌دهم و در بندگیِ خویش نگاهش می‌دارم» (اول قرنتیان ۲۷:۹). چنین انضباطی شامل فکر، احساس، کلام و رابطه با دیگران و رابطه با خدا می‌شود.

۴. ملایمت:

این کلمه در اصل به معنای «ظرفیت جهت یادگیری» به کار گرفته می‌شد. شخصی که ملایم است، مشتاق یادگیری از معلم و پیروی از او در زندگیست.

۵. تسلیم بودن:

شاگردان از دو  دو جانب تسلیم می‌شوند: عمودی (به خدا) و افقی، «به حرمت مسیح، تسلیم یکدیگر باشید» (افسسیان ۲۱:۵).  

تسلیم شدن هم دو طرفه است؛ نمی‌توان بدون تسلیم شدن به کسی که شما را شاگرد می‌سازد، از شما مراقبت می‌کند و تعلیمتان می‌دهد، تسلیم خدا شوید. نهایتاً، خود را بسنجید: آیا آماده‌اید تا اصول شاگردسازی را در زندگی خود اعمال کنید؟

پرسش:

چه تفاوتی بین اطاعت و تسلیم بودن هست؟ این موضوع چه ارتباطی با شاگرد بودن دارد؟