مهارتهای شاگردی!

«شاگرد، برتر از استاد خود نیست، امّا هر که تعلیم و تربیتش به کمال رسد، همچون استاد خود خواهد شد.» (لوقا ۴۰:۶) کافیست که شاگرد مثل معلمش شود. بنابراین، باید در خود مهارتهایی را جهت برکت دادن زندگی شاگردان، پرورش دهد.

هدف شما این نیست که تنها اطلاعات را منتشر کنید، بلکه باید بر بسط و تغییر زندگی دیگران اثر بگذارید تا به این طریق شاگردانی پرورش دهید که دیگران را جذب می‌کنند و کثیر می‌شوند.

 

گزینشِ گروه شاگردی

۱. گزینش:

می‌توانید گروهی از شاگردان را از میان  کسانی انتخاب کنید که در گروه پیگیریِ شما شرکت می‌کنند. کسانی را انتخاب کنید که مایل به پیشروی و پرداخت بهای شاگردی هستند.

۲. شفافسازی:

انتظارات خود از کسانی که انتخاب کرده‌اید را به شکلی شفاف بیان کنید.

۳. دعا:

قبل از اینکه از کسی بخواهید که به گروه شاگردی شما بپیوندد، زمانی را صرف دعا کنید.

۴. توضیح دادن:

چالشها را به آنها توضیح دهید: زمان، بها، توانایی برای آموختن، تحمل صلیب، بخشش.

رهبری کردن گروه شاگردی

۱. گروه خود را بشناسید. بعد از اینکه در مورد گروه خود تصمیم گرفتید، از دیدگاه، نیاز، نقاط مشترک و نیازهای مادی آنها آگاه شوید.

۲. درس را آماده کنید.

۳. پرسشها را آماده کنید: این سوالات شامل درک، مشاهدات و کاربردهای عملی می‌شوند.

۴. اشتراک‌گذاری: در بحثها نظرات خود را با شاگردان به اشتراک بگذارید و با آنها تعامل داشته باشید.

 

پرسش:

طبق لوقا ۵۷:۹-۶۲، چگونه باید گروه شاگردی خود را انتخاب کنید؟