روش عیسی برای شاگردسازی!

عیسی از آغاز و مطابق حکمت خود، به دنبال شاگردسازی گروهی از مردم بود و با صعودش به سوی کمال جلال خویش، کار خود را به آنها سپرد. کتاب‌مقدس می‌گوید «عیسی به کوهی برآمد و آنانی را که خواست، به حضور خویش فرا خوانْد و آنها نزدش آمدند. او دوازده تن را تعیین کرد و آنان را رسول خواند، تا همراه وی باشند و آنها را برای موعظه بفرستد» (مرقس ۱۳:۳-۱۳).

شاگردسازی در زندگی عیسی:

۱. زمان: خداوند عیسی مسیح برای شاگردانش وقت گذاشت.

۲. الگو بودن: او با زندگی، معجزات و همراهی خود به آنها تعلیم داد.

۳. گزینش: خداوند عیسی مسیح شاگردانش را انتخاب کرد.

۴. دعا: او برای آنها دعا کرد.

۵. اعتماد: او به آنها تعلیم داد که به کلام خدا اعتماد کنند.

۶. روح‌القدس: او به آنها تعلیم داد که متکی به روح‌القدس باشند.

۷. فرستادن: او آنها را فرستاد «همان‌گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می‌فرستم.» (لوقا ۲۳:۹).

۸. بها: او بهای شاگردی را به آنها آموخت «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید.» (لوقا ۲۳:۹)

 

عیسی: رهبری خادم:

کتاب‌مقدس می‌گوید «عیسی که می‌دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او می‌رود، از شام برخاست و ردا از تن به در آورد و حوله‌ای برگرفته، به کمر بست. سپس آب در لگنی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر داشت.» (یوحنا ۳:۱۳-۵). این نمونه ای از معلمی خادم و رهبری خادم گونه است.

آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید» (متی ۱۸:۲۸-۱۹). در این آیه، عیسی مسیح را می‌بینیم که اقتدارش را به شاگردانش اعطا می‌کند و قدرتْ برای شاگردسازی و جهت‌یابی که باید از آن پیروی کنند را در اختیارشان می‌گذارد. از این رو، شاگردسازی به معنای انتقال اصول ایمان مسیحی به شاگردان است.

بشارت و شاگردسازی جدانشدنی هستند «ما او را وعظ می‌کنیم، و هر کس را هشدار می‌دهیم و با کمال حکمت می‌آموزیم، تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم.» (کولسیان ۲۸:۱).

 

پرسش:

 

چگونه شرح ماموریت بزرگ در متی ۱۸:۲۸-۲۰، شما را در درک و به کار بستنِ شاگردی هدایت می‌کند؟

در پایان، تشویقتان می‌کنیم که در این ازمون شرکت کنید و برای ادامه همراه ما بمانید.