موانع شاگرد سازی!

نویسنده‌ای چنین نوشته است: «بسیاری تولد تازه می‌یابند ولی تعداد اندکی با پیروی از مسیح بهای شاگردی را می‌پردازند.»

این نویسنده در ادامه می‌گوید «ایمانداران به دنیا می‌آیند، امّا شاگردان، ساخته می‌شوند» و چه تفاوت فاحشی بین این دو هست! خدا به واسطهٔ روح‌القدس ما را تولدی تازه می‌بخشد، ولی ایمانداری که شاگرد شده باشند می باید دیگران را شاگرد سازد.

موانعِ شاگردسازی:

۱. بشارت: معمولاً به خود بشارت اهمیت می‌دهیم نه ثمر آن.

۲. آسایش جسمانی: شاگردسازی کاری پرزحمت است.

۳. فداکاری: اگر ارزشمندترین روابطمان مانعی برای پرداخت بهای شاگردی و پیروی از عیسی هستند، شاید مجبور شویم آنها را فدا کنیم.

۴. اولویتهای دیگر: شاگردسازی را در زندگی خود در اولویت قرار دهید «…نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.»

موانع شاگرد شدن:

 

۱. بها ندادن برای شاگردی.

۲. داشتن کفایتِ کاذب.

۳. ایمانداران مُرفه (ایماندارانی که پول و ثروت الویت آنهاست، و این بستگی به میزان فقر و ثروت ندارد.)

۴. ایماندارانی که تایید دیگران را بر تایید خداوند ارجعیت میدهند.

۵. ایماندارانی که از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند .

                                                      

 

در پایان خود را بسنجید:

ــ آیا حاضرید که اسحاق را بر مذبح بگذارید؟

ــ آیا حاضرید ظرف گران‌قمیتِ روغن را پای عیسی بشکنید؟

ــ آیا حاضرید از الگوی موسی پیروی کنید، کسی که مقام و منصب پسرِ دختر فرعونْ بودن را نادیده گرفت ؟  

ــ آیا حاضرید از الگوی پولس پیروی کنید: «امّا آنچه مرا سود بود، آن را به‌خاطر مسیح زیان شمردم»

 

پرسش:

طبق فیلیپیان ۳، پولس چگونه توانست بر موانع شاگردی در زندگی خود غلبه کند؟