شاگردسازی آنلاین (شاگردی از راه دور) !

شاگردسازی از راه دور در کلیسای اولیه نیاز محسوب می‌شد. عیسی مسیح و شاگردانش به همه جا سفر نکردند.

پولس هم به رغم سفرهای ماموریتی وسیع خود، ۱۳ رساله نوشت تا حرفش را به نقاط دیگر برساند. ارسال این رسالات روشی از راه دور بودند که برای رساندن حقایق کتاب‌مقدسی و ایجاد شاگردان تکثیرشونده از آنها استفاده می‌شد. این شاگردان کسانی بودند که روح‌القدس می‌توانست به واسطهٔ کلام خدا در آنها سرمایه‌گذاری کند. بنابراین، شاگردسازی از راه دور به کهنگی کلام خداست.

ولی آیا نیازی به شاگردی از راه دور هست؟

پاسخ کوتاه «خیر» است. اگرچه، خداوند عیسی مسیح، هنگامی که در معجزهٔ غذا دادن به پنج هزار نفر به شاگردان گفت «شما خود به ایشان خوراک دهید»، ما را با تعداد فراوان به چالش می‌کشد.

عیسی درست هنگامی که نمی‌توانیم با مردم رابطهٔ رو در رو داشته باشیم، ما را با تعداد زیاد به چالش می‌کشد. اینجاست که اهمیت ارتباط از راه دور و شاگردی معلوم می‌شود، چون به این طریق فرصتهایی دست می آید تا کلام خدا به کل خلقت برسد.

بسیار حائز اهمیت است که در تیم خدمتی خود کسانی را داشته باشید که مختص کثرت بخشیدن به شاگردان به صورت آنلاین (از راه دور) باشند، کسانی که از ابزار تکنولوژیک متفاوت برای این هدف در دسترس دارند، و از انها بدین منظور استفاده می‌کنند.

بنابراین،

۱. آنچه در دسترس است را انتخاب کنید: کسی که در دسترس است را انتخاب کنید. چنین انتخابی بهتر از شخصی است که وقتی به شما اختصاص نمی‌دهد.

۲. توانایی‌ها را کشف کنید: توان بالقوهٔ کسانی که در دسترس هستند را کشف کنید تا بتوانید تیم آنلاین خود را تشکیل دهید (خدمت از راه دور).

۳. از ابزار در دسترس، مثل چَت کردن، فَنز(Fans)، واتساپ، توییتر، اِسْکایپ و ایمیل استفاده کنید.

۴. دیگران را تشویق کنید و تعلیم دهید تا خدمات  از راه دور شروع کنند.

۵. انتظار مقاومت را داشته باشید، ولی مطمئن باشید که خداوند به واسطهٔ کمک روح‌القدس از آن شاگردسازی از راه دور استفاده می‌کند.

 

پرسش:

‌ــ‌ چگونه از شاگردسازی از راه دور استفاده می‌کنید تا در کشور خود یا در کشورهای دیگر به دیگران رسیدگی کنید؟

ــ آیا شاگردسازی از راه دور، می‌تواند برکتی برای کلیسای محلی باشد؟

 

در پایان،

باید بر اهمیت آزمون تاکید کنیم. لطفاً به سوالات پاسخ دهید تا بتوانید در این سفر، همراه ما بمانید.

با دقت به این سوالات پاسخ دهید تا بتوانید از آنها سود ببرید و ما نیز بتوانیم از پاسخهای شما بهره‌مند شویم.