خدا محبت است

این دوره عملی رایگان به شما کمک می کند تا مفهوم تکثیر معنوی را در کلیسای خود در هر کجا که هستید درک کرده و به کار ببرید.