خدا محبت است

روش به اشتراک گذاشتن خبر خوش!

مسیح ما را فراخواند تا نه تنها نزد او بیاییم، بلکه به دنبال او برویم.

در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه ایمان خود را در هر زمان و هر مکان به سادگی و با قدرت روح القدس در میان بگذارید و نتایج را به خدا بسپارید.