روح القدس کیست؟

روح‌القدس خود خداست، روح القدی نیرو یا انرژی‌ای خاص نیست. او آمده است تا عیسی مسیح را جلال دهد و یکی از سه شخصیت تثلیث و برابر با پدر و پسر است. بعلاوه، او تسلی‌دهنده‌ای راهنما و قوتی است که در انسان کار می‌کند و به ما قدرت شهادت دادن را می‌دهد. او به ما کمک می‌کند و ما را در دعا هدایت می‌کند و تقدیس می‌نماید و تازه می‌کند و تولد تازه می‌بخشد.

نقش روح‌القدس در زندگی مبشر چیست؟                    

۱. روح‌القدس در ایماندار ساکن است.

هنگامی که کسی مسیح را می‌پذیرد روح القدس در او ساکن می‌شود. کتاب‌مقدس می‌گوید، عیسی جواب داد: «آمین، آمین، به تو می‌گویم تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمی‌تواند به پادشاهی خدا راه یابد» (یوحنا ۵:۳). همچنین می‌خوانیم «آیا نمی‌دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟» (اول قرنتیان ۱۶:۳)


۲. شخص را از روح‌القدس پر می‌کند:

پر شدن از روح‌القدس بدان معناست که از خود خدا پر شویم: با مسیح بر صلیب شده‌ام، و دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند؛ و این زندگی که اکنون در جسم می‌کنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به‌خاطر من داد.» (غلاطیان ۲۰:۲). پر شدن از روح‌القدس تجربه‌ای مداوم و تازه‌شونده است که اسم آن را «تنفس روحانی» می‌گذاریم. مثل تنفس معمولی، در تنفس روحانی هم، انسان نَفَسِ کهنه را بیرون می‌دهد (به گناه خود اعتراف می‌کند) و نفسی پاک به درون می‌کشد (می‌طلبد که از روح‌القدس و اقتدار او پر شود).

پر شدن از روح‌القدس کمک می‌کند تا زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشیم، همچنان که دز کتاب‌مقدس گفته شده .«و روح نیز در ضعف ما به یاری‌مان می‌آید، زیرا نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا روح با ناله‌هایی بیان‌ناشدنی، برای ما شفاعت می‌کند.» (رومیان ۲۶:۸)


هر ایماندار سه دشمن دارد:

۱. دنیا:  

کلام خدا می‌گوید «دنیا و آنچه را در آن است، دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبتِ پدر در او نیست.» (اول یوحنا ۱۵:۲)

دنیا در این مضمون به معنای مردم دنیا یا کرهٔ زمین نیست. به عنوان ایماندار، از ما خواسته شده که همهٔ مردم را دوست داشته باشیم و دشمنان خود را محبت کنیم و از کرهٔ زمین مراقبت کنیم، چون خلقت خداست. دنیا در این بستر به معنای رفتار دنیوی یا نظامی شرورانه، گناه‌بار و فاسد است.

۲. جسم

نوشته شده است «امّا می‌گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نَفْس را به جا نخواهید آورد.» (غلاطیان ۱۶:۵).

جسم به معنای بدن فیزیکی که گوشت و پوست دارد، نیست. بلکه به معنای ذات فاسد و گناه موروثی است.

۳. شیطان:

کتاب‌مقدس می‌گوید : «هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد» (اول پطرس ۸:۵) به غیر از آن، کلام خدا همچنان تسلی می‌دهد و تقویت می‌کند و در این راستا چنین می‌گوید «شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته‌اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست.» (اول یوحنا ۴:۴)


چرا ایمانداران زندگی پر از روح‌القدس ندارند؟

۱. فقدان معرفت

بسیاری از ایمانداران باور ندارند که برای هر ایماندار، قوتی هست: قوت روح‌القدس. در نتیجه، زندگی در هم‌شکسته و مایوس‌کننده‌ای خواهند داشت. نمی‌فهمند که خدا در روح‌القدس قوتی عظیم را در دسترس قرار داده است و هر ایماندار می‌تواند از اسکان و پر شدن روح‌القدس بهره‌مند گردد.

۲. فقدان ایمان

بسیاری از خدا می‌ترسند و به او اعتماد ندارند. به محبت او شک دارند گویی که از آنها کارهای غیرممکن می‌خواهد.


چگونه باید از روح‌القدس پر شویم؟

با ایمان. با ایمان است که مسیحی می‌شوید و از روح‌القدس پر می‌شوید، در روح‌القدس گام بر می‌دارید، و در حضور دیگران به عمل خدا در زندگی خود شهادت می‌دهید. ایمان، راهی است که خدا برای ملاقات با مردم از آن استفاده می‌کند. به گناهان خود اعتراف کنید و از او بخواهید که خداوند و رهبر زندگیتان شود.

پر شدن از روح‌القدس فرمان و وعده است. کتاب‌مقدس می‌گوید «شما زمانی در تاریکی بودید، امّا اکنون در خداوندْ نور هستید. پس همچون فرزندان نور رفتار کنید.» (افسسیان ۱۸:۵) همچنین می‌خوانیم «این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم، ما را می‌شنود.» (اول یوحنا ۵:۱۴)

خدا وعده داده که حرف شما را می‌شنود و به تقاضای شما برای پر شدن با روح‌القدس به خصوص هنگامی که با ارادهٔ او همسو‌ هستید، توجه می‌کند.

پر شدن از روح‌القدس بدان معنا نیست که بیشتر از روح پر می‌شویم. بلکه، بدان معناست که روح قسمت بیشتری از شما را صاحب می‌شود.


نقش روح‌القدس در رساندن این پیغام چیست؟

روح‌القدس دو نقش ایفا می‌کند:

ابتدا، او شخص گم‌گشته را مجاب می‌کند «چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است.» (یوحنا ۸:۱۶)

دوم، او در زندگی مردم کار می‌کند و آنها را برای دریافت کردن کلام خدا و تاثیر یافتن از آن آماده می‌کند «چون این را شنیدند، دلریش گشته» (اعمال ۳۷:۲)

در پایان، باید به یاد داشته باشید که روح‌القدس در شریک خدمتی شما است. او بزرگترین شریک ماست که ما را تقدیس می‌کند و وا می‌دارد تا کلام خدا را درک کنیم، در ما دعا می‌کند و ما را تازه می‌سازد و در ما ساکن می‌شود. او به ما کمک می‌کند تا شهادت دهیم، او به ما قدرت می‌دهد و ما را تسلی می‌دهد و در شخصِ دور افتاده از خدا کار می‌کند. اگرچه، با تمام این تفاسیر باید مواظب باشید که روح‌القدس را محزون نکنید. کتاب‌مقدس می‌گوید «روح قدوس خدا را غمگین مسازید.» و بنابراین  باید دقت کنیم که آتش روح را خاموش نکنیم (اول تسالونیکیان ۱۹:۵)


اجرا:

ــ از خود بپرسید: چه چیزی می‌تواند مانع کار روح‌القدس در شما شود؟

ــ دعا کنید و به گناهان خود اعتراف کنید و از خداوند بخواهید که زندگیتان را کاملاً کنترل کند تا ایمانداری پر از روح‌القدس شوید و به قدرت روح‌القدس شاهد و مبشر او باشید.