ماموریت بزرگ

فکر می‌کنم اسم «ماموریت» بزرگ به گوش ما خورده باشد. شرح این ماموریت در انجیل متی چنین است: آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده‌ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم!» (متی ۱۸:۲۸-۲۰)

 

چه کسی ماموریت بزرگ را صادر کرد و این ماموریت به چه کسی داده شده است؟

عیسی مسیح کسی است که ماموریت بزرگ را صادر کرده و ما را به انجام آن گماشته است. او کسی است که قدرت گماشتنِ دیگران به ماموریت را دارد. «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید.»

این قدرت به چه کسی داده شد؟ به شاگردان عیسی. اگرچه، تنها به آنها داده نشده، بلکه به هر کسی که به مسیح ایمان دارد و شاگرد حقیقی و پیرو او شده است. او به ما اطمینان می‌دهد که «اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم.»

 

دوم، ماموریت بزرگ چیست؟

وقتی خداوند عیسی مسیح می‌گوید «پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید» در واقع فرمان اجرای ماموریت را صادر می‌کند.

 

سوم، چه تفاوتی بین بشارت و شاگردسازی هست؟

شاگردسازی با بشارت شروع می‌شود ولی نمی‌توانیم تنها به بشارت قناعت کنیم، چون همهٔ دنیا را در دسترس ما قرار نمی‌دهد.

 

چهارم، ماموریت بزرگ چه موقع محقق می‌شود؟

ایمانداران از هر نسل ماموریت یافته‌اند تا پیغام را با دیگران در میان بگذارند.

 

پنجم، برای تحقق ماموریت بزرگ باید کجا برویم؟

«امّا چون روح‌القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامِرِه و تا دورترین نقاط جهان.» (اعمال ۸:۱)

حوزهٔ اجرایی ماموریت بزرگ، کل کرهٔ زمین است، ولی ترجیحاً باید از اورشلیمتان (خانه، دوستان و اقوام) شروع شود و بعد به یهودیه و سامره و اقصا نقاط زمین بروید.

 

ششم، ماموریت بزرگ چگونه اجرا می‌شود؟

خدا به ما فرمان می‌دهد «آنگاه سربازان، عیسی را به صحن کاخ، یعنی کاخ والی، بردند و همۀ گروه سربازان را نیز گرد هم فرا خواندند.» (مرقس ۱۶:۱۵)

نقشهٔ خدا شاگردی و تکثیر روحانی است. طبق دوم تیموتائوس «و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی، به مردمان امینی بسپار که از عهدۀ آموزش دیگران نیز برآیند» (دوم تیموتائوس ۲:۲)

کثرت روحانی در این آیه چهار نسل پیاپی را در بر گرفته است: پولس، تیموتائوس، مردمان امین و دیگران.

 

اجرا:               

ــ قطعاً از پر شدن خود از روح‌القدس اطمینان حاصل کنید.

ــ با ایمان دعا کنید که خدا به شما کمک کند تا نقشه‌ای شخصی داشته باشید، تا به آن واسطه بدانید که به چه کسی، چگونه و کجا باید بشارت دهید.

ــ نقشهٔ خود را با جزئیات بنویسید.

ــ هر چه برای اجرای نقشه نیاز است را یاد بگیرید.

ــ به فراوانی بکارید.

ــ به جذب، بنا نمودن، آموزش دادن و روانه کردن دیگران ادامه دهید.

 

ماموریت بزرگ موضوعی حیاتی میباشد . راهیست که کلیسا، یعنی عروس مسیح، کامل می‌شود. و عیسی می‌آید تا عروسش را برای زندگی ابدی با خود ببرد.

 

در آخر سوالی از شما دارم: اگر شما نروید، پس چه کسی می‌رود؟

                              

کلام خدا می‌گوید «امّا چگونه کسی را بخوانند که به او ایمان نیاورده‌اند؟ و چگونه به کسی ایمان آورند که از او نشنیده‌اند؟» باز از شما می‌پرسم: «آیا می‌روید؟»