چگونه زندگی‌ای مملو از پری روح‌القدس داشته باشیم؟

درس پنجم:

چگونه زندگی‌ای مملو از روح‌القدس داشته باشم؟

آیا تا به حال به ارزش عدد صفر فکر کرده‌اید؟ این عدد به خودی خود هیچ ارزشی ندارد، حتی اگر چندین صفر دیگر کنارش قرار دهید. اگرچه وقتی عدد یک را کنار این صفرها می‌گذارید، صفرها ارزش فراوانی می‌یابند.

به همین منوال، همهٔ ما، بدون قدرت روح‌القدس، هیچ هستیم. عیسی مسیح به شاگردانش در کتاب اعمال رسولان چنین وعده‌ای می‌دهد: «امّا چون روح‌القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامِرِه و تا دورترین نقاط جهان.» (اعمال ۸:۱)

روح‌القدس کیست؟

روح‌القدس، روح خداست. او شی، حالت یا انرژی و نیرو نیست. او یکی از سه اقنوم(سه شخصیت) تثلیث است و با پدر و پسر برابر است.

کار روح‌القدس چیست؟

۱. در زندگی گناهکار: روح‌القدس گناه مشخصی که فرد انجام داده را به او نشان می‌ دهد و او را ملزم می‌کند. او را به پارسایی قانع می‌سازد که توبه کرده و داوری را به او یادآوری می‌کند.

۲.  در زندگی ایماندار: روح‌القدس به ایماندار کمک می‌کند تا ارادهٔ خدا را انجام دهد و او را جلال دهد. کتاب‌مقدس می‌گوید: «اینها را به شما گفتم تا چون زمان وقوعشان فرا رسد، به یاد آورید که شما را آگاه کرده بودم. آنها را در آغاز به شما نگفتم، زیرا خود با شما بودم.» (یوحنا ۱۴:۱۶) روح‌القدس باید به ما تعلیم دهد و سبب درک ما شود و آنچه مکتوب است را به ما یادآوری کند.

مشارکت داشتن با روح‌ به چه معناست؟

این موضوع ابتدای امر بدان معناست که از روح خدا، خصلتها و اعمال او پر شویم و زندگی خود را به رهبری او تسلیم کنیم، همانطور که پولس می‌گوید «دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند» (غلاطیان ۲۰:۲)

پر شدن از روح‌القدس فرمان و وعده‌ای از خداست. کتاب‌مقدس می‌گوید «مست شراب مشوید، که شما را به هرزگی می‌کشاند؛ بلکه از روح پر شوید» (افسسیان ۱۸:۵) بنابراین، پر شدن از روح‌القدس یک فرمان است.

پر شدن از روح‌القدس وعده نیز هست. کتاب مقدس می‌گوید «این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم، ما را می‌شنود. و اگر می‌دانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم ما را می‌شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته‌ایم، دریافت کرده‌ایم.» (اول یوحنا ۱۴:۱-۱۵)

می‌توانید از خداوند در کمال اطمینان بخواهید که شما را از روح‌القدس پر کند و طبق وعده‌اش، چنین نیز خواهد کرد. می‌دانیم که طلب پری روح‌القدس کردن، همسو با نیکویی، خشنودی و ارادهٔ کامل او برای زندگی ماست.

در پایان، باید به شما بگوییم که به دنبال پری روح‌القدس بودن بدان معنا نیست که برای رسیدن به خواسته‌ها یا خود-نمایی کردن طلبِ قدرت کنیم. این امر وجوهی از ما و زندگی ما را تحت شعاع قرار می‌دهد که متعلق به روح هستند تا به این واسطه عمل خدا را جهت جلال یافتن او در ما نشان دهد.

 

 

محتوای درس