اطمینان از نجات کسی که منتورش هستید.

بسیاری مسیح را می‌پذیرند، ولی نمی‌دانند که آیا او را حقیقتاً پذیرفته‌اند یا نه. وظیفهٔ اصلی شما در جلسهٔ اول این است که آنها را از کاری که مسیح در زندگیشان کرده، مطمئن کنید.

در همین حین، باید نکات اصلی را برای آنها مشخص سازید:

۱. اطمینان به نجات بر اساس احساسات نیست.

۲. اطمینان به نجات بر اساس گفتهٔ دیگران نیست.

۳. اطمینان به نجات بر اساس کتاب‌مقدس است.

۴. اطمینان به نجات بر اساس شهادت (گواه) روح‌القدس است.

۵. اطمینان به نجات بر اساس وفاداری مسیح به وعده‌ٔ خود است.

از تصویر قطار در چهار حقیقت روحانی استفاده کنید تا شخصی که منتورش هستید را از نجاتش مطمئن سازید.

این قطار شامل سه واگُن است:

موتور «کلام خدا»، سوخت «ایمان» و واگن بار «احساسات.» قطار می‌تواند بدون واگن بار، یعنی «احساسات» حرکت کند. ولی اطمینان از ایمان مبتنی بر کلام خدا و ایمان است. کلام خدا می‌گوید «پس ایمان از شنیدنِ پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدنِ پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می‌شود» (رومیان ۱۷:۱۰) 

 

پرسش:

۱. چگونه می‌توانید از تصویرسازی قطار استفاده کنید تا شخصی که منتورش هستید را از نجاتش مطمئن سازید؟