چگونه باید نقش مِنتور(راهنمای روحانی باتجربه) را برای نوایمانان ایفا کنیم؟

ابتدا باید در این مورد صحبت کنیم که «چگونه شراکت با خدا در زندگی معلم می‌تواند تبدیل به اولویت می‌شود، معلمی که نقش منتور را برای فردی نوایمان ایفا می‌کند؟» کتا‌ب‌مقدس می‌گوید «شخص سخاوتمند فراوان خواهد داشت؛ آن که سیراب می‌کند، خود نیز سیراب خواهد شد.» (امثال ۲۵:۱۱)

اگر معلمی رابطهٔ مستقیم با خدا نداشته باشد، بر خود، تجربه‌ٔ خود، کار از روی عادت و برنامه‌ها اعتماد می‌بندد. همهٔ اینها مهم هستند، ولی بدون شراکت با خداوند، انتظار نتایج حقیقی را نداشته باشید.

بنابراین، خطرناک است که بدون داشتن رابطه‌ای مستقیم با خداوند، منتوریِ دیگران را بر عهده گیریم.

با شروع این مجموعه، سوال من از شما این است «آیا با عیسی مسیح رابطه‌ای مستقیم دارید؟» و سوال دیگرم این است: «چقدر اتکا بر تجارب و ممکنها بدون بنا کردن رابطهٔ شخصی با خداوند، خطرناک است؟»

خدا ابتدا شما را خوانده تا تغییر کنید و سپس به فیض او، می‌توانید دیگران را تغییر دهید «می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شده‌اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است. زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد.» (رومیان ۲۸:۸-۲۹)

بنابراین به فیض خدا و به واسطهٔ عمل روح‌القدس، باید به دنبال این باشید که هر روزه به شباهت بیشتر پسر او در آیید. با این کار، می‌توانید بر دیگران هم تاثیر بگذارید.

خداوند همه چیز را برای ایجاد تغییر به شما داده است. او کلام مقدس خود را در اختیارتان قرار داده است. آن را بپذیرید و اجازه دهید که جانتان را نجات دهد. همچنین به شما امتیازِ حضور یافتن نزد تخت فیض به واسطهٔ دعا را نیز داده است. پس به حرف او که به واسطهٔ کلامش بیان می‌شود، گوش دهید و در دعا با او حرف بزنید تا شما را به شباهت خود در آورد.

 

حقایق عملی و گامها:

۱. رابطه با عیسی داوطلبانه است، نه اجباری.

وقتی می‌دانید که رابطهٔ شما با خداوند یک انتخاب است، نه اجبار، می‌توانید به او بگویید «خدایا، تو خدای من هستی، با تمام وجود، تو را می‌جویم؛ جان من تشنۀ توست، و پیکرم مشتاق تو، در زمین خشک و بی‌طراوت و بی‌آب!» (مزمور ۱:۶۳).

۲. کلام خدا شما را به رابطه‌ای سالمتر با خدا هدایت می‌کند.

عیسی مسیح می‌گوید «و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.» (یوحنا ۳۲:۸)، و مزمورنویس می‌گوید «کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.» (مزامیر ۱۰۵:۱۱۹) کلام خدا شما را به رابطه و شراکتی حقیقی با شخص خداوند عیسی مسیح هدایت می‌کند.

 

۳. دعا منبع تعمق در رابطه با اوست.

«امّا تو، هنگامی که دعا می‌کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد.» (متی ۶:۶)

 

 

 

 

۴. تمام موانع را کنار بگذارید

تمام موانع که مانع لذت بردن، برکت یافتن، بهرمند شدن از رابطهٔ مستقیم و شراکت زنده با شخص خداوند عیسی مسیح می‌شوند را کنار بزنید.

 

۵. همیشه توبه کنید

«ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد.» (اول یوحنا ۹:۱).

 

۶. گواه دادن(شهادت دادن) به مسیح

اصل بنیادی پشت اعلام  پیغام مسیح این است که «قبل از صحبت با دیگران در مورد خدا، با خدا در مورد آنها حرف بزنید.» گواه دادن به خداوند عیسی مسیح شما را هدایت می‌کند تا رابطهٔ قوی‌ای با شخص او برقرار کنید.

 

نهایتاً

ــ انتظار دارید چه برکاتی از رابطهٔ عمیق و حقیقی و شراکت با شخص عیسی مسیح برای شما به ارمغان آید؟

ــ اگر بدون داشتن رابطه‌ای عمیق با مسیح، منتورِ نوایمانان شوید، چه خطراتی را پیش رو دارید؟