قبل، حین، و بعد از جلسهٔ منتورینگ (راهنمای روحانی) بخش 2

دورهٔ قبل از جلسهٔ اول بسیار مهم است. معمولاً بهترین زمان برای اینکه نقش منتور را برای فردی نوایمان داشته باشید، ۲۴ تا ۴۸ ساعت اولیست که او مسیح را به عنوان منجی شخصی خود پذیرفته‌ است. یعنی قبل از اینکه شیطان بتواند بذر شک را در ذهن شخص بکارد یا برای اولین بار بعد از ایمان به گناه کشیده شود.

 

قبل از جلسهٔ منتورینگ

ــ به آنها اهمیت جلسه را توضیح دهید.

ــ به آنها توضیح دهید که حین جلسه چه اتفاقاتی قرار است بیافتد.

ــ به آنها این امکان را بدهید تا از قبل آمادهٔ جلسه شوند.

ــ زمان و مکان را مشخص کنید.

ــ همیشه قبل از جلسه برای آنها دعا کنید.

 

حین جلسهٔ منتورینگ

ــ سر وقت بیایید.

ــ لباس مناسب بپوشید.

ــ به جایی که می‌نشینید توجه کنید.

ــ با آنها احوالپرسی کنید.

ــ نزدیک آنها بنشینید، طوری که امکان ارتباط مستقیم را با آنها داشته باشید.

ــ به آنها نحوهٔ یافتن آیات کتاب‌مقدس را یاد دهید.

ــ از آنها بخواهید که سوال را بخوانند.

ــ مشتاق باشید و رفتاری دوستانه، شکیبا، انگیزشی و مشوق از خود نشان دهید تا به شرکت در جلسات ادامه دهند.  

ــ اگر محل ملاقات شما خانهٔ مسکونی است، مراقب زیر و بم صدای خود باشید.

ــ تشویقشان کنید تا به گروهی از نوایمان بپیوندند.

ــ از ابزارهای کمک درسی ساده، مثل قطار و واگن  کمک بگیرید.

ــ آنها را از حال و احوال خود با خبر کنید و تشویقشان کنید که آنها هم همین کار را کنند.

ــ به آنها احترام بگذارید: احترام واجب و لازم است.

ــ تکلیفی که باید در خانه انجام دهند را مشخصاً توضیح دهید.

ــ مشخصاً زمان و مکان جلسهٔ بعدی را اعلام کنید.

 

پرسشی مهم:

چگونه می‌توانید رابطهٔ شخصی را با کسی که منتورش هستید، بسنجید؟