مفهوم راهنمای روحانی

قبل از صحبت دربارهٔ منتور کسی بودن یا منتورینگ، به پاسخ این سوال فکر کنید: انتظار دارید نوایمانی که مسیح را پذیرفته است، بدون اینکه مِنتوری داشته باشد، شاگردی موثر، پرنفوذ و کثیرشونده گردد؟

مفهوم منتورینگ:

منتورینگ به نوایمانان کمک می‌کند تا اصول بنیادی رشد در زندگی روحانی را بشناسند و برای جلال مسیح شاگردان کثیرشونده‌‌ای شوند.

کتاب‌مقدس می‌گوید «و آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی، به مردمان امینی بسپار که از عهدۀ آموزش دیگران نیز برآیند.» (دوم تیموتائوس ۲:۲) منتورینگ بدان معناست که به نوایمانان کمک کنید تا تبدیل به شاگردانی کثیرشونده گردند، دیگران را جذب کنند و مسئولیت منتورینگ آنها را بر عهده گیرند.

رابطه با عیسی تنها راهی است که به نوایمانان کمک می‌کند تا در مسیح به بلوغ برسند «ما او را وعظ می‌کنیم، و هر کسی را هشدار می‌دهیم و با کمال حکمت می‌آموزیم، تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم.» (کولُسیان ۲۸:۱)

 

نمونه‌های کتاب مقدسی مِنتورینگ

۱. موعظهٔ پولس رسول در روز پنتطیکاست

وقتی پولس رسول موعظه کرد و بعد از اینکه هزاران نفر به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند، در کلام خدا می‌خوانیم «آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند.» (اعمال ۴۲:۲) باید بعد از اینکه آنها عیسی را به عنوان خداوند و منجی پذیرفتند، مسئولیت مِنتورینگ آنها را بپذیریم.

 

۲. اولین سفر ماموریتی پولس رسول

در کتاب اعمال، می‌خوانیم که پولس چگونه بعد از اولین سفرش، با برناباس موافقت کرد تا برگردد و جان شاگردانی که عیسی را به عنوان منجی پذیرفتند، تقویت کند.

 

اهمیت منتورینگ

۱. به چالشهایی می‌پردازد که نوایمانان با آنها روبه‌رو هستند

وقتی فردی به تازگی شخصِ عیسی مسیح را می‌پذیرد، شیطان حمله به او را شروع می‌کند و سبب می‌شود که به نجات خود شک کند. بنابراین، دقت کنید که روزهای اول، بعد از تصمیم به پیروی از عیسی، حتماً با آنها تماس داشته باشید.

۲. بنا کردن اطمینان نوایمانان در کلام خدا

«تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است» (دوم تیموتائوس ۱۶:۳)

 

در روند منتورینگ، خدا منشاءِ رشد است «زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش می‌سازد، در شما پدید می‌آورد.» (فیلیپیان ۱۳:۲) پولس می‌گوید «مگر آپولس کیست؟ پولس کیست؟…من بذر را کاشتم و آپولس آن را آبیاری کرد، امّا خدا بود که موجب رویش آن شد» (اول قرنتیان ۵:۳-۶).  

 

نقش منتور این است که:

۱. رابطه‌ٔ دوستی حقیقی ایجاد کند

۲. محبتی بی‌قید و شرط ارائه دهد

۳. مشارکتی با نوایمانان ایجاد نماید

۴. خوراک تهیه کند

 

آیا کسی را به سمت رابطهٔ شخصی با مسیح هدایت کرده‌اید؟ اگر چنین است، پس می‌توان گفت بهترین شخص برای هدایت آن فرد به سوی بلوغ هستید.

نهایتاً، مسئولیتهای شما نسبت به کسانی که منتورینگ آنها را بر عهده دارید، چه هستند؟